Om Innovationspuljen

Formidling af støttede projekter fra Innovationspuljen

På baggrund af ændring af Almenboligloven blev der i renoveringsstøtteordningens regulativ mv. af 10. april 2008, givet mulighed for at yde støtte til innovation i byggeriet 2007-10. Dette har konkret udmøntet sig i to ansøgningsrunder, hvor Landsbyggefonden har givet støtte til i alt 35 innovationsprojekter, hvoraf de fleste i dag er gennemførte og afsluttede. Siden opdateres løbende med projekter fra innovationspuljen.

Her på siden kan du dels få et overblik over alle Innovationspuljeprojekterne med støtte fra Landsbyggefonden og dels dykke ned i det enkelte projekt og finde inspiration. Projekterne er spændende at udforske, da de alle har været underlagt en række kriterier for, den støtte de har modtaget. Støtten er blevet ydet til projekter, der ville styrke og udvikle det almene byggeri bl.a. inden for følgende overordnede byggetekniske temaer:

  1. Fremtidssikring af eksisterende byggeri
  2. Produktivitetsforbedring ved nybyggeri og renoveringer
  3. Energibesparende foranstaltninger, miljøforbedringer, nybyggeri og renoveringer (I 2. ansøgningsrunde hed tema 3 'Bedre totaløkonomi')

Ansøgningerne til puljen blev bedømt på nyhedsværdi og realistisk forståeligt konkret projekt, det visionære og helhedsbetonede projekt, med indhold om styrkelse af økonomi og effektivitet, samt bedømt på byggeteknisk og arkitektonisk kvalitet.

Projekterne udmunder sig i rapporter, som siden her har til formål at formidle. Alle rapporter, vejledninger, værktøjer, bilag osv. vil være tilgængelige til download.

AlmenNet
Projekterne bliver formidlet gennem AlmenNet, da udviklingsprojekter og brugerdreven innovation er motoren i foreningen. Innovationspuljen støtter netop udviklingsprojekter, hvor boligorganisationerne og andre aktører inden for den almene boligsektor selv tager ansvar for egen udvikling, læring og fornyelse. AlmenNet har med denne side til formål at formidle og fremhæve projekter fra Landsbyggefondens Innovationspulje, der udvikler gode løsninger på de udfordringer, der knytter sig til at fremtidssikre de almene boliger.

Landsbyggefonden
Landbyggefonden er en selvejende institution oprettet ved lov. Fonden har til formål at fremme det almene byggeris selvfinansiering og har med innovationspuljen skabt muligheden for at støtte udviklingsprojekter, der kan inspirere og styrke fremtidens almene boliger. 

Har du spørgsmål til puljen eller enkelte projekter, kan du kontakte AlmenNets sekretariat her.