CO2 neutral renovering i Albertslund

Forud for en renovering af Hyldespjældet i Albertslund, ønskede man at udvikle en konceptbolig der skulle følge principperne for passivhus byggeri.


Baggrund for projektet

I Albertslund kommune gennemførte man i årene 2008-2012 et udviklingsprojekt, der havde til formål at udvikle en konceptbolig, der fulgte principperne indenfor passivhusbyggeri og samtidig kunne klare sig uden fjernvarme. Formålet med projektet var, at man forud for en renovering af boligområdet Hyldespjældet, ønskede at udvikle en renoveringsløsning med fokus på præfabrikation og et energiforbrug svarende til lavenergiklasse 0 standarder.

Et tværfagligt samarbejde
I 2008 fik Albertslund kommune støtte til et EUDP samarbejde, og man nedsatte en projektgruppe, med EUDP som sparringspartner. Projektgruppen omkring udviklingen af prøveboligen bestod af Cenergia, Rubow Arkitekter, Kuben Management, VELUX, Rockwool, Danfoss og MOE.

EUDP står for Energiteknologisk Udvikling og Demonstrations Program, og er et støtteprogram, hvor der via Energistyrelsen kan ydes støtte til Innovation på energiområdet. Der var i EUDP-sammenhæng opstillet et ønske om at udvikle i alt ni testboliger, og det blev besluttet, at den første og mest vidtgående løsning skulle afprøves i Hyldespjældet.

Projektet blev støttet af Landsbyggefonden. 

DownloadSOLTAG huset

Inden samarbejdet om renoveringen i Hyldespjældet blev igangsat, blev der i et samarbejde mellem Kuben Management, Cenergia, Rubow Arkitekter og VELUX i år 2005 udviklet den CO2-neutrale tagbolig SOLTAG, som ide til en løsning på præfabrikering af fremtidige tagrenoveringsprojekter.

SOLTAG huset blev udformet med et stort vinduesareal, så der blev opnået optimalt dagslys udnyttelse. Desuden blev huset udført med et metaltag, der havde indbyggede tyndfilm solceller af mærket Unisolar (2,5 kWp). Samtidigt blev der benyttet en varmepumpe, som kunne tage varmen ud af en luftspalte bag metaltaget. Varme fra varmepumpen blev dels overført til en varmtvandsbeholder og dels til et gulvvarmesystem i huset.

Soltag Illustration

Ud fra dette testhus, videreudviklede man det præfabrikerede installationselement Solprismet, der skulle monteres og testes på en bolig i Hyldespjældet.Solprisme teknologi

Formålet med Solprismet var at sikre sig en driftssikker måde at få indpasset alle de vigtigste energiinstallationer i et præfabrikeret element, så man undgår unødvendigt meget installationsarbejde i selve boligen.

Når energiinstallationsdelene er placeret i Solprismet, svarer det til at have sine installationer i et velisoleret loftrum. Den præfabrikerede løsning m. brug af Solprisme elementerne, består som helhed af: 

1)      Solfangere til varmt vand

2)      Solceller til produktion af solbaseret strøm som basis for 0-energiløsning

3)      Ventilation med varmegenvinding i varmesæsonen og mulighed for luftopvarmning

4)      Naturlig ventilation i sommerhalvåret

5)      Varmepumpe til supplerende varmeforsyning

6)      Solprismeenhed som isoleret loftrum

7)      Velux vinduer som ovenlys

Tagelementet blev installeret på en bolig i Hyldespjældet, hvorefter man fulgte driftsfasen af Solprismen nøje, og kom frem til følgende konklusion på udviklingsprojektet.  Konklusion på udviklingsprojektet

Det kan konstateres at Solprismet ved udgangen af 2015, seks år efter ibrugtagningen, mest består af det installerede ventilationsanlæg, VELUX tagvinduerne og af solcelle-elementerne. Den alternative varmeforsyning med varmepumpe og solvarme havde ikke været en succes og blev efterfølgende afviklet. Dette er dog ikke noget bevis på, at der er tale om dårlige løsninger, men blot et udtryk for at de løsninger der blev anvendt i forsøgsboligen, var lidt for innovative.

Det kan konkluderes at selve ideen med at gennemføre fuldskala afprøvning og test i praksis, som det skete med det udviklede Solprisme i Hyldespjældet, var en rigtig god ide. Samtidigt er det tydeligt, at man kunne have opnået et meget bedre resultat, hvis man havde haft god tid til udviklingen og test af delløsningerne inden den praktiske demonstration skulle gennemføres. Efter udviklingsprojektet

Efter testen i Hyldespjældet, blev der arbejdet videre med at udvikle nye typer Solprisme løsninger. Der er fx efterfølgende installeret lavenergi tage, med solprismer, på 60 lavenergiboliger i Tranbjerg ved Aarhus, der har taget udgangspunkt i de præfabrikatløsninger, man udviklede i ”Albertslund konceptet”.

Nedenfor ses et forslag til en ”lille” Solprisme model, der senere er blevet udviklet til installation på flade tage.

Efter ProjektetFakta