Energirenovering og ESCO

Kan ESCO-aftaler med fordel anvendes af den almene sektor? Eller er delelementer i en sådan udliciteringsaftale attraktiv for almene boligorganisationer?


Indledning

I de senere år har ESCO-ordninger, hvor et energiselskab medvirker til finansiering og gennemførelse af den energisparende indsats, vundet en vis udbredelse inden for industrien og kommunerne i Danmark.

ESCO står for Energy Service Company – på dansk energitjenesteselskab. Betegnelsen dækker over et forretningskoncept, hvor en virksomhed, en ESCO, tjener penge på at gennemføre energitjenester for en kunde. Energitjenesten omfatter leverance af en aftalt ydelse, f.eks. et indeklima defineret ud fra en bestemt rumtemperatur, luftfugtighed m.v. uden investeringer fra kundens side.

Hvis konceptet fungerer efter hensigten, får både ESCO og kunde en gevinst ud af samarbejdet. Kunden får en ydelse til samme pris som hidtil (eller billigere), men får også et ekstra udbytte i form af fx forbedret indeklima. ESCO’en høster en fortjeneste ved at optimere anlægget, nedbringe energiforbruget og vedligeholdelsesomkostningerne, og dermed levere den aftalte ydelse med lavere omkostninger.

Det vil derfor være interessant at få belyst, om ESCO-aftaler med fordel kan anvendes af den almene sektor, eller om delelementer i en sådan udliciteringsaftale er attraktiv for almene boligorganisationer i forbindelse med planlægning og gennemførelse af renoveringer med henblik på en fremtidssikring af boligens energistandard.Om AlmenRapporten

Rapporten “Energirenovering og ESCO i den almene sektor” gennemgår principperne i en ESCO aftale, herunder de forskellige interessenters overvejelser, samt fordele og ulemper for den almene boligorganisation.

Rapportens praktiske afsnit tager afsæt i tre konkrete boligafdelinger i BO-VEST, hvor det praktiske forarbejde og kontakterne med ESCO-firmaerne gennemgås. Dette resulterer i et konkret ESCO udbud med tilhørende udbudsmateriale vedr. et mindre teknisk energioptimeringsprojekt samt de efterfølgende kontraktforhandlinger.

Endvidere beskrives nogle ESCO-firmaers forslag og overvejelser omkring en ESCO-løsning på et traditionelt rødstensbyggeri fra 1960’erne, der ikke har været renoveret. På baggrund af ovenstående gennemgås til sidst de energirenoveringsmæssige overvejelser omkring en Landsbyggefondsstøttet helhedsplans renovering

Projektet har bestræbt sig på at få belyst en ESCO-aftale ud fra en praktisk synsvinkel. Hvad kan ESCO-firmaerne tilbyde den almene sektor, som den i dag ikke selv kan løse pga. manglende personalemæssige ressourcer eller manglende kompetencer?

Det er formålet med rapporten, at læseren vil kunne bruge den som inspiration og værktøj til egne overvejelser omkring energispare-projekter. Rapporten er udarbejdet af et projektteam med deltagelse af repræsentanter fra flere af de store almene boligorganisationer samt Danmarks Almene Boliger. Projektet blev igangsat i maj 2010 og er afsluttet i marts 2011.

Målgruppen for rapporten er de almene boligselskaber, som herigennem skulle få hjælp og inspiration i forbindelse med disses eventuelle ESCO-overvejelser.ESCO-modellen illustreret

Modellen nedenfor viser de forskellige grader af engagement mellem et energitjenesteselskab og kunden. Den tredje variant med rådgivning, drift og udførelse, dog suppleret med en garanti og ”Full service” aftalen indeholder de elementer, som nu kaldes en ESCO-aftale.

Escomodel 1

Den type aftale, der altså i dag kaldes en ESCO-aftale, er illustreret i grafikken nedenfor. Her vises de forskellige stadier i et ESCO-samarbejde, i forhold til processens finansielle fordele. 

Esco ModelSammenfatning af undersøgelsen

Kan ESCO-modellen med fordel anvendes af de almene boligorganisationer?

I dette projekt påvises det, at ESCO-modellen kan anvendes inden for den almene sektor, hvor forhold som garanti for besparelsen og tilførsel af ekspertise og kapacitet kan fremskynde en tiltrængt energirenovering. Projektet viser ligeledes, at større energirenoveringer, der involverer klimaskærmen, generelt har meget lange tilbagebetalingstider, således at disse kun kan gennemføres samtidig med en større generel renovering. Her vil en traditionel ESCO-model ikke kunne anvendes uden videre, men elementer fra modellen kan anvendes på delopgaver/underentrepriser i renoveringsprojektet.

I de to gennemførte cases er konklusionen, at en ESCO-aftale er et godt alternativ for den travle og ressourceknappe boligorganisation til at få gennemført budgetsikre energisparende tiltag i en hurtigere takt end de selv ville kunne gennemføre disse. Ydermere giver besparelsesgarantien en tryghed for beboerne i beslutningssituationen. Det skal samtidig tilføjes, at boligorganisationen bør anlægge en helhedsorienteret synsvinkel på omfanget af et ESCO-projekt, således at den ikke tænker for kortsigtet og gennemfører mindre renoveringer, der skal ændres i forbindelse med større renoveringsarbejder senere. I den sidste case hvor lønsomheden af yderligere energibesparelser i en Landsbyggefondsstøttet helhedsplan vurderes, er konklusionen, at de tiltag, der foreslås for at forbedre boligernes energiramme yderligere, ikke er økonomisk rentable.

Du kan læse meget mere om ESCO og den almene sektor, i den fulde projektrapportFakta

Status

Afsluttet

Støttet af

Projektejer