Kildeparken 2020 - Regnvand i byen

I Kildeparkens 2020 helhedsplan har man en vision om at al regnvand skal håndteres på egen grund, så man kan få maksimal glæde af vandet, fra det lander, til det nedsiver i undergrunden eller fordamper. Ud fra denne vision har Himmerland Boligforening udviklet et forprojekt, der skitserer potentialerne og mulighederne for håndtering af regnvand i området.


Om projektet

Formålet med dette forprojekt har været at tilvejebringe en del af beslutningsgrundlaget for etablering af det hidtil største integrerede regnvandsanlæg for et eksisterende boligområde i Danmark. En del af projektet har derfor bestået i at udarbejde koncepter for, hvordan de passive, grønne områder i det eksisterende boligområde Kildeparken, kan anvendes aktivt til at håndtere et samfundsmæssigt problem i form af stigende vandmængder ved regnskyl.

I dag bliver regnvand betragtet som et restprodukt, man hurtigst muligt ønsker at skille sig af med. Ved at håndtere regnvandet lokalt i Kildeparken opnår man flere fordele:

 • Hyppigheden og omfanget af oversvømmelser reduceres.
 • Renovering af intern regnvandskloak kan delvist undgås.
 • Udgifter til udbygning af det offentlige kloaksystem mindskes.
 • Hydraulisk overbelastning af recipienten (Romdrup Å) reduceres.
 • Udledningen af forureningskomponenter til recipienten reduceres.
 • Områdets rekreative værdi stiger.

Forprojektets produkt er et hæfte, der indeholder en opsamling og afrapportering af projektet, og har samtidig status af beslutningsgrundlag for Boligforeningen Himmerland og de lokale afdelingsbestyrelser. Hæftet er opdelt i et generelt afsnit, der beskriver potentialer og muligheder i lokal regnvandshåndtering, samt et case-afsnit, der illustrerer, hvordan de viste koncepter indarbejdes i en konkret kontekst. Hæftet suppleres af en forundersøgelse for omdannelse af Kildeparkens trafikale struktur, boligmasse og byrum, samt en helhedsplan for omdannelsen. Dette bliver kort introduceret i fanebladene ’Koncepter’ og ’Eksempler i Kildeparken’ herunder.

Hent projektet
Download projektet i højre side af dette fanblad og bliv inspireret af, de koncepter og eksempler der er blevet tænkt i Kildeparken. Koncepter

På baggrund af forprojektet er der udsprunget en del forslag og idéer til, hvordan man i et boligområde kan håndtere regnvand. Koncepterne tager udgangspunkt i en masse forskellige forhold:

 • Rekreation
 • Leg
 • Blå nynatur
 • Genanvendelse af vand
 • Klimasikring

Kataloget giver et overblik over de mange muligheder, der enten løser problemer med regnvand eller udnytter regnvand på en måde som er til gavn for beboerne. Disse koncepter fungerer som et grundlag for at udnytte regnvandet optimalt i Kildeparken, men kan også bruges som et generelt opslagsværk over de mange forskellige muligheder der findes. 

Konceptkataloget kan findes i afrapporteringen af projektet, som kan downloades ovenfor.Eksempler i Kildeparken

Helhedsplanen for hele Aalborg Øst sigter mod at gøre bydelen i stand til at håndtere al det regnvand, der falder i Kildeparken og udnytte regnvandet som en ressource, der kan skabe forskellige rekreative oplevelser og give en bæredygtig identitet til området. Ved at udnytte regnvandets kvaliteter bevidst, kan vandet således være et meget effektfuldt element i strategien om at gøre Kildeparken til et bedre sted at bo.

Konkret er planen at konstruere en ny struktur til håndtering af regnvand. Denne bygges op om tre typer ledningsnet og bassiner efter vandets oprindelse:

 • Tagvand
 • Vejvand
 • Blandet vand

I Kildeparken lægger helhedsplanen op til at udnytte tagvandet til at skabe den blå-grønne natur i form af søer, bassiner og rekreative legeområder. Vejvandet bliver håndteret ved grøfter langs de store veje, som er klimasikrede ved et overløb til det blandende vandsystem. Det blandede vand består af både vej- og tagvand og skal i Kildeparken bl.a. bruges til afvanding. Alt dette kan du læse mere om i rapporten.Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Sven Buch

Mail:

sbu@abhim.dk

Støttet af