Plejecenter og psykiatriboliger som passivhuse

Roskilde Kommune har bygget et Plejecenter og handicap- og psykiatriboliger, som har et minimum forbrug af energi, til glæde og gavn for indeklimaet og totaløkonomien.


Om projektet

Plejecenteret og handicap- og psykiatriboligerne (HP-huset) ligger i Trekroner ved Roskilde og har tilsammen ca. 150 boliger samt behandlings- og træningsfaciliteter. Disse bygninger er opført således, at de har højt isolerede ydervægge, lavt varme- og energiforbrug og tætte konstruktioner. Alt dette udmunder sig i prædikatet ’lavenergiklasse 2’ eller bare ’passivhus’.

Projektets formål har været at opføre offentlige bygninger, hvor der skulle bruges et absolut minimumforbrug af energi med opnåelse af bedre indeklima og god totaløkonomi ved ekstremt lavt energiforbrug.

Plejecenteret er opført som et ’H’ og er ikke kun kvalitetssikret ved det lave energiforbrug, men også ved rumlige arkitektoniske oplevelser, hensyn til funktionsduelighed, materialevalg, produktionsmetode og pris. Centret har omtrent 100 boliger, som er bygget således, at de er tilgængelige og optimerede ift. indretning af ældreboliger til personer med fysiske plejebehov. Ud over disse kvaliteter bygger plejecentret også på overordnede intentioner om at være fælles hjemligt og have et fleksibelt plejemiljø, der ikke signalerer institution.

Disse er vigtige målsætninger for projektet, da det er to faktorer der betyder meget i plejen af ældre. Hjemlighed i form af egne ting i boligerne og fokus på et hus bygget som et lejlighedskompleks rettere end en institution. Fleksibilitet i form af let tranformering af boligerne efter den ældres behov for pleje. Det kan være ved at omdanne en 2-rumsbolig til en 1-rumsbolig, så plejen lettere kan komme til og så hjemligheden kommer nærmere sengen ved sengeliggende ældre.

HP-huset består af 44 handicap- og psykiatriboliger, samt 4 aflastningsboliger og træningsfaciliteter, og er en del af Plejecenter Trekroner. Bygningen ligger i forlængelse af plejecentret med samme arkitektoniske og materialistiske værdier. Boligerne er skabt med henblik på at tilgodese den enkelte beboer både indeni lejlighederne såvel som i fællesarealerne. Byggeriet er fleksibelt så Roskilde Kommune hele tiden kan tilpasse indsatsen til den aktuelle efterspørgsel.

Projektets output er to projektbeskrivelser for henholdsvis plejecentret og HP-huset, samt tilhørende dispositionsforslag for de to byggerier. De kan alle hentes i højre side. Forløb og erfaringer

Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes klimastrategi blev det besluttet, at Plejecenter Trekroner skulle opføres som et såkaldt lavenergihus i dette tilfælde som et passivhus.

At husene er opført som passivhus medfører, at rumvarmebehovet maksimalt må være 15 kWh/m2år og det samlede primære energibehov maksimalt 120 kWh/m2år samt en infiltration (lufttæthed) på maksimalt 0,6 h-1.

Efter valg af entreprenør og den senere detailprojektering blev der ændret ved de tekniske principper for konstruktion og opvarmning. Huset var tænkt som et muret hus med en let bagvægskonstruktion, og opvarmet via varmepumper og varmegenvinding via ventilationsanlæg uden traditionelle radiatorer.

Det viste sig dog ikke muligt at lave jordboringer og dermed opvarmning med varmepumper da Københavns Energi har udlagt arealet i Trekroner til fremtidigt vandindvindingsareal. Det var derfor ikke muligt at opnå tilladelse til boringerne. Opvarmning blev derfor ændret til fjernvarme. 

På grund af eventuelle problemer med træk gener fra ventilationsanlægget for beboerne blev opvarmningen ændret til gulvvarme. Det viste sig, at denne løsning var mere optimal i forhold til det minimale varmeforbrug, der er i bygningen. Fjernvarme med lav gennemløbstemperatur sammenholdt med det minimale varmeforbrug har vist sig at være en yderst optimal løsning.

Konstruktionsprincipperne blev ændret fra let bagmur til 150mm betonbagmur, som både holder og skærmer bedre for varmepåvirkninger udefra og dermed sikrer en bedre komforttemperatur og økonomi.

I alle lejligheder skulle der have været individuelle målere til el, koldt og varmt vand samt varme. De årlige forbrugsudgifter til opvarmning af den enkelte lejlighed vil ligge på ca. kr. 800. Tillagt administrationsudgifterne bliver prisen for den enkelte lejlighed ca. kr. 2.000. Dvs. at det koster ca. kr. 1.200 at administrere et forbrug på kr. 800. For vandforbruget er regnestykket ca. det samme.

I Retsinformations bekendtgørelse nr. 891 om individuel måling af el, gas, vand og varme, er der i § 10 en undtagelsesbestemmelse som beskriver at plejeinstitutioner og lignende institutionsbyggerier kan fritages for individuel måling. Det samme gælder for bygninger med et meget lavt ressourceforbrug. Derfor blev der lavet en politisk indstilling til udeladelse af de 3 målere som blev godkendt. Elforbruget registreres stadig individuelt.

Den samlede huslejeudgift er dermed reduceret yderligere, udover en billig varme, er administrationsomkostningerne fjernet. Forbruget beregnes nu ud fra en fordelingsnøgle.

Husets høje isoleringsværdi som bl.a. er opnået med højisolerende 3 lags termoruder, en ordentlig solafskærming, samt den 150mm tykke betonbagmur er medvirkende til at skabe et jævnt og stabilt indeklima. Huset bliver ikke hurtigt påvirket af en varm sommerdag på 30 grader eller en tilsvarende kold vinter dag med 15 graders frost. Dette er medvirkende til et stabilt indeklima. Endvidere har solcellerne på taget i løbet af det første ½ år produceret ca. 1/3 af det samlede elforbrug til husene. Blower Door test – Test af bygningernes termiske ydeevne

For at bestemme bygningernes termiske ydeevne og luftgennemtrængelighed er der blevet foretaget en såkaldt Blower Door test. Testen udføres ved at to blæsere opsættes i døråbningerne i stueetagen og blæser luft gennem bygningen, hvorefter trykforskelle i bygningen bliver registreret. Med termiske kameraer bliver tætheden ved døre og vinduer testet, for at bestemme hvor luften slipper ud og ind. Testen er både udført på plejecentret og i HP-huset.

I rapporterne i højre side kan du se alle målinger og resultater, der viser, hvilke problemer bygningerne havde umiddelbart inden, de var færdige. Problemer som en Blower Test detekterede, hvorefter det kunne tilrettes de færdige bygninger. Projektets output

Herunder følger en liste med beskrivelse af projektets output i form af projektbeskrivelser, notater og dispositioner:

  • Notat – Afrapportering
    Fortæller om baggrund og formål, samt forløb og resultater. Dernæst også en udpenslet beskrivelse af energiomkostningerne ved byggeriet.
  • Dispositionsforslag - Plejecenter Trekroner og 44 HP boliger
    Arkitektens beskrivelse af byggerierne og deres omgivelser. Hertil også intentionerne bag de arkitektoniske valg.
  • Blower Door test
    Resultatbeskrivelser af både Plejecenter Trekroner og HP-huset. Beskriver fremgangsmåden, tekniske detaljer om bygningernes luftgennemtrængelighed og resultater af testene.

Download i højre side.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Jens Lykke Hansen

Mail:

jenslh@roskilde.dk

Projektøkonomi

Støttebeløb fra forsøgspulje

700.000

Projektstart og slut

01. jan 2009 - 01. jan 2013

Støttet af

Projektejer

Roskilde Kommune

Ansøgningsår

2009

Boligtype

Ældre-, handicap- og psykiatriboliger

Antal lejemål

144

Opførelsesår

2013