Projekt Helios

Hvordan kan fremtidige investeringer og renoveringer gennemføres på en måde, der udnytter potentialet for energibesparelser og reduktioner i CO2-udledninger i den almene sektor?


Indledning

Denne strategirapport tager udgangspunkt i den almene boligsektor og stiller det udfordrende spørgsmål: Kan sektoren via udnyttelse af solenergi udvikles til at blive én af de mest bæredygtige boligformer og bidrage til et fossilfrit og CO2-neutralt samfund frem mod år 2050?

Svaret er JA!

Strategirapporten analyserer sektoren op imod klimapolitiske, økonomiske og teknologiske forudsætninger. Rapportens fokus ligger på de tre elementer: udredning, strategi og handlingsplan.

Rapporten er tænkt som første fase af et projektforløb, der efterfølgende ønskes afprøvet og dokumenteret i et pilotprojekt, der herefter kan formidles til den almene sektor.

Arbejdet er udført af Solar Lightning som Bygherrerådgiver og Fundraiser, i samarbejde med Domus Arkitekter A/S og Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S. Projektet har modtaget støtte fra Landsbyggefondens Innovationspulje. Helios konceptet som model

Helios-konceptet skal primært opfattes som en model for, hvordan de mange forskellige drivkræfter i en energirenoverende proces, kan ses i en sammenhæng. Modellen forsøger derved at skabe det overblik, det kræver at følge tesen om at udvikle den almene sektor til en af de mest bæredygtige boformer i Danmark.

Modellen afspejler de elementer, projektlederne mener, har det største potentiale i forhold til et videre pilotprojekt. Samtidig illustrerer den også de områder, hvor de forudser de største barrierer for en videre realisering af konceptet.  

 

Heliosmodellen

 

Modellen har til hensigt at illustrere en tværgående interaktion mellem de forskellige, integrerede sektoraspekter, der er:

Klimapolitiske - Klima, miljøpolitik, natursyn, love og regler

 • CO2-reduktionsmål, miljøeffekt og økonomiske kvoter

Økonomisk-finansielle

 • Grøn finansiering og garantiordninger
 • Totaløkonomi (anlæg og drift) og livcyklusanalyser, LCA

Teknologiske

 • Solceller, intelligente elmålere og nettomåleordning
 • Smart Grid og el-biler
 • Grøn teknologi og værktøjer

Den almene sektor

 • Organisation, demokrati og adfærd

Til hvert af disse hovedområder er der i Helios-strategien opstillet en række delpunkter, som samlet set bidrager til realiseringen af energioptimeringen:

 • Solceller til lokal el-produktion
 • Intelligente hoved-, bimålere og nettomålerordninger
 • El-biler, batterier samt delebiler
 • Intelligente El-net / Smart Grid
 • Adfærd - brugerdrevet incitamentssystem

For at se en udredning af de enkelte punkter, kan den fulde strategirapport downloades øverst på siden, eller læses her.

I det følgende foreslås et konkret handlingsforløb frem mod realiseringen af det første demonstrationsprojekt, baseret på Helios-konceptet.Handlingsplan for pilotprojekt

For realisering af Helios-strategien foreslås en handlingsplan i seks trin, der begynder med udarbejdelsen af en ansøgning om demonstrationsprojektet. De efterfølgende fire faser beskrives her:

 •  Fase 1: Juridisk, teknisk, økonomisk præcisering I denne fase afdækkes detaljerne som listes i rapporten, som grundlag for beslutning om realisering af de næste faser. Fase 1 slutter med en milepæl, hvor det besluttes om det nødvendige beslutningsgrundlag er til stede for at fortsætte til fase 2, og den endelige organisation af projektet, herunder etablering af følge- og styregruppe besluttes ifm. valg af boligselskab/ afdeling.
 •  Fase 2: Projektopstart. Denne fase domineres af indgåelse af bindende aftaler, opbygning af organisation samt målrettet bearbejdning af alle identificerede barrierer. Fase 2 slutter med en milepæl, hvor det samlede grundlag evalueres mht. beslutning om igangsætning af de fysiske arbejder på selve demonstrationsprojektet og om konceptet har fastholdt sit potentiale for at kunne anvendes på kommunalt plan.
 • Fase 3: Etablering af demonstrationsprojekt. I fase tre kører den fysiske realisering af demonstrationsprojektet parallelt med alle aktiviteter der vedrører beboerinvolvering mv. I denne fase involveres desuden uvildige forskningsinstitutioner til evaluering af forløb og generalisering af resultater. Fase 3 vil ud over de almindelige milepæle fra byggefaserne, have en afsluttende milepæl som markerer overgangen til at afdelingen overtager den praktiske drift af anlægget.
 •  Fase 4: Driftserfaringer. I denne fase opsamles driftserfaringer med fokus på teknisk, økonomisk, miljømæssig og brugermæssige resultater.
 • Fase 5: Videnformidling og forretningsudvikling Fokus i denne fase er videnformidling til alle interessenter og ikke mindst vurderinger af det samlede forløb med henblik på at kunne udbrede projektets resultater.Opsummering og tre energirenoverende scenarier

Den almene sektor har grundlæggende et meget stort teknisk, økonomisk og socialt potentiale for at kunne bidrage til klima og miljø og blive den mest bæredygtige boligform i Danmark.
Tiltag til at hjælpe med at nedsætte Danmarks samlede CO2-udledning, kunne være lokal el-produktion via solceller, udnyttelse af intelligente el-målere, anvendelse af el-biler og brug af smart-grid.

Den almene sektor har pt. 1 mio. beboere fordelt på cirka 550.000 boliger, heraf 365.000 boliger i etageejendomme, som rapporten fokuserede på ift. bæredygtighed og CO2.
Rapporten konkluderer ud fra disse oplysninger, at for en investering mellem 36 go 53 mia. kr. i de danske etageejendomme, vil det være muligt at realisere en CO2-reduktion på mellem 342.000 og 467.000 tons årligt – svarende til en CO2 reduktion på mellem 35 % og 47 %.
Bemærk at tallene i denne beregning skal ses i forhold til de politiske Boligaftaler fra 2010-2011.

Herunder ses tre potentielle scenarier, for en CO2 reducerende proces, der hver især repræsenterer forskellige ambitionsniveauer for renovering af ejendomme. De tre scenarier viser en hhv. 52, 65 og 73 % reduktion i energiforbruget til rumopvarmning og varmt vand.

Tre Scenarier For Energirenovering

Kombineres de direkte besparelser med indfasning af 100.000-600.000 el- biler, svarende til hver 5. husstand eller mere i den almene sektor benytter sig af en el-bil i stedet for benzin eller diesel, vil der kunne skabes yderligere reduktion af CO2-udslippet, set pr. bolig i den almene sektor.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Martin Dietz

Støttet af

Projektejer