Projekt Struer

Kan man stille høje krav til genanvendelse af byggematerialer i et renoveringsprojekt og samtidig opnå en totaløkonomisk gevinst? Det besluttede Struer Boligselskab sig for at undersøge, da deres Afdeling 1 stod overfor en tiltrængt totalrenovering.


Om projektet

Struer Boligselskab havde en vision om at deres afdeling 1, Ølbyvej/Solkrogen/Voldagade, skulle gennemgå en totalrenovering med fokus på anvendelse af genbrugsmaterialer.

De søgte derfor om midler til projektet gennem Landsbyggefondens innovationspulje, og fik i 2010 bevilget støtte med det hovedformål at påvise totaløkonomiske fordele ved dybdegående registrering af eksisterende bygningsdele, der efterfølgende skulle genanvendes i renoveringen.

byggematerialer

I projektansøgningen til Landsbyggefonden lagde man vægt på en række elementer, der skulle udgøre grundlaget for totalrenoveringen. Disse enkeltelementer omfattede, udover kravet om et materialegenbrug på min. 25 % fra den eksisterende bebyggelse, et krav om et 81 % lavere energiforbrug, samt et godt indeklima.  


Man ønskede desuden at informere beboerne om de nye bæredygtige tiltag, for at gøre dem opmærksomme på de besparelser et lavere energiforbrug ville medføre.
Projektet som helhed havde til formål at forbedre bokvaliteten for den enkelte lejer, både i form af de forbedrede energitiltag og ved at opgradere boligernes indeklima i renoveringen.

Ved projektets start havde Struer Boligselskabs rådgiver, på baggrund af en omfattende bygningsgennemgang, estimeret følgende besparelse ved brug af genbrug i renoveringen:

  • Økonomisk besparelse ved genbrug af byggematerialer: 17.420.000 kr.
  • CO2-besparelse ved genbrug af byggematerialer: 1.880.000 kr.

De beregnede besparelser ligger udelukkende i anlægsfasen. Man beregnede løbende CO2 besparelser i driftsfasen, pga. en forbedret energiramme. Til gengæld regnede man med større vedligeholdelsesomkostninger, som følge af brugen af genbrugsmaterialer. Problematikker angående genbrugsmaterialer

Struer Boligselskab udbød projektet som totalentreprise. Efter de indhentede bud, måtte man erkende at de estimerede beregninger for besparelser, ikke kunne garanteres af entreprenørerne.
Fælles for udbyderne var en bekymring for, at genbrugsmaterialerne i længden ville føre til et dyrt vedligeholdelsesarbejde.

Sammenfattet måtte man derfor erkende, at den aktuelle totaløkonomi ved genbrug ville være relativt dårlig. Ud af en entreprisesum på 117 mio. kr. viste det sig at den reelle besparelse ved anvendelse af genbrugsmaterialer kun var ganske beskeden – cirka +/- 1,5 %

Det samme gjorde sig gældende i beregninger for besparelser af CO2, der ligeledes viste sig at være betydeligt mindre, end man havde estimeret i de første beregninger.

Regnestykket kompliceredes af, at levetiden på genbrugsmaterialer er umulig at forudse – en usikkerhedsfaktor der kan ende med at tippe regnestykket yderligere i den forkerte retning og på sigt gøre genbrugsløsningen dyrere og mere CO2 udledende end en renovering med nye materialer, fordi vedligeholdelsen af genanvendt byggemateriale kan komme til at kræve mere energi og økonomi.

Se en uddybende redegørelse for faren ved genanvendelse af de enkelte byggematerialer i rapporten, som du kan downloade øverst på siden. Konklusion af projektrapport

Efter de nye regnestykker for projektet, fandt Struer Boligselskab det ikke forsvarligt at fastholde kravet om 25 % genanvendt byggemateriale. De valgte derfor at indgå kontrakt uden krav om genbrugsmaterialer, men i stedet sikre en høj genanvendelsesprocent af de nedbrudte byggematerialer, i stedet for at anvende dem på ny som en del af den bærende konstruktion.

Konklusionen på Projekt Struer blev derfor sammenfattet til, at ”metoden var rigtig, men konceptet var forkert”. Her forstås metoden som projektets udbud som totalentreprise.
Udbudsformen fik entreprenørerne til at tænke kreativt, så de kunne overholde målsætningen om 25 % genanvendelse af byggematerialer, hvilket affødte en række gode idéer, i forhold til boligselskabets udgangspunkt.

Derimod viste genbrugskonceptet sig teknisk risikabelt og ikke tilstrækkeligt økonomisk bæredygtigt. Entreprenørerne kunne ikke garantere for materialernes holdbarhed, og da der ikke var en besparelse i anlægsfasen ved brug af genbrugsmaterialer, kunne man heller ikke satse på at optjene en risikopræmie til kompensation for senere udgifter. 

 Fakta

Status

Afsluttet

Støttet af

Projektejer